Aktuálně | O projektu | Chronologie | Metodologie | Týmy | Výsledky | Archiv | Podprojekty | Publikace | Literatura | Sponzoři
 

Dosavadní průběh projektu

Projekt byl od samého počátku zamýšlen jako mezinárodní a o účast na projektu projevily zájem ženy ze všech zemí bývalého východního bloku, ne všem se však podařilo náročný projekt finančně a organizačně zajistit. K českému týmu se postupně připojily týmy z Německa, Polska, Srbska, Chorvatska, Slovenska, Černé Hory a Ukrajiny, většinou z nezávislých ženských vzdělávacích a informačních center.

Projekt je koordinován z Gender Studies, o.p.s. v Praze, kde je rovněž umístěn mezinárodní archiv projektu.

Každý tým je autonomní (včetně financování), všechny týmy se zavázaly realizovat minimálně po 30 rozhovorech s každou generací žen, a soubor rozhovorů doplnit doprovodnými materiály. Všechny týmy úzce spolupracují, nejvyšším orgánem je setkání národních koordinátorek, komunikačním jazykem němčina a angličtina.

K projektu může přistoupit jakýkoliv další tým, který bude souhlasit s vypracovaným statutem projektu a jeho metodologií.

Projekt byl od samého počátku, od první myšlenky zamýšlen jako mezinárodní a zájem o něj projevilo několik desítek ženských a genderových organizací ze všech postkomunistických zemí. Velmi brzy ale bylo zřejmé, že tak velký a náročný projekt nelze financovat z jediného zdroje. Postupně jsme tedy k projektu přizvaly kolegyně, které byly ochotny a schopny překonávat rovněž finanční překážky. Nezastíráme, že při výběru pozvaných týmů hrály roli i osobní kontakty, protože se jedná o velice úzkou a dlouhodobou spolupráci, kdy jednotlivé koordinátorky musí být v kontaktu i v obdobích klidu, kdy se nedaří projekt finančně zajistit.

Chronologie projektu v bodech

 • 1995 - Při diskuzích ve vlaku, který vezl přes Sibiř do Číny účastnice 4. světové konference žen v Beijingu, formulovala socioložka a zakladatelka Gender Studies v Praze, Jiřina Šiklová, první ideu projektu: Ženy, které žily v zemích bývalého východního bloku, by se měly vydat po stopách života žen za socialismu.

 • 1996 - V říjnu začal tým Gender Studies s prvními rozhovory s českými ženami.

 • 1997 - Český tým realizuje 30 zkušebních rozhovorů s ženami 3 generací, do práce na projektu se zapojilo 10 členek tehdejší Nadace Gender Studies.

 • 1998 - Český tým pokračuje v natáčení rozhovorů a realizuje řadu interních hodnotících seminářů, na jaře a na podzim vydává výběr z rozhovorů: "Všechny naše včerejšky" I a II - viz Publikace.
  - Na podzim startuje přípravná fáze mezinárodního projektu, 3 týmy: Gender Studies Praha, OWEN z Berlína a eFKa z Krakova vypracovávají na základě zkušebních rozhovorů společnou koncepci a metodiku.
  - Ve stejné době začínají s prvními rozhovory týmy jugoslávský a chorvatský.

 • 1999 - Realizace rozhovorů s nejstarší generací, narozenou v letech 1920-1930.
  - V červnu se na chorvatském ostrově Brač uskuteční týdenní workshop, kterého se zúčastní týmy ze 6 zemí (k pěti předchozím se připojují Slovenky). Je vypracován dlouhodobý pracovní plán, zásady spolupráce a závazný metodologický konsensus. Od této chvíle začne v Praze vznikat mezinárodní archiv projektu.
  - V září vychází 4 jazyčná publikace "Epistolae" - dopisy jugoslávské koordinátorky N.C. zasílané e-mailem mezinárodní koordinátorce P.F. během bombardování Jugoslávie vojsky NATO, jako "vedlejší produkt" projektu a zároveň příklad vzájemné ženské podpory.
  - V říjnu se uskuteční v Novém Sadu, ve Vojvodině, metodický seminář, při němž zástupkyně Gender Studies z Prahy působí jako multiplikátorky projektu. Novosadský tým pracuje od té doby nezávisle na mezinárodním projektu a vydal řadu publikací rozhovorů.

 • 2000 - Ve všech zúčastněných zemích pokračuje práce na rozhovorech s nejstarší, respektive druhou generací žen. Vznikají první doplňující studie a materiály.
  - V květnu organizuje OWEN v Berlíně mezinárodní konferenci "Paměť žen - budoucnost potřebuje vzpomínky. Život žen poválečné generace ve střední a východní Evropě". Odborné i laické veřejnosti jsou představeny první výsledky projektu, týkající se nejstarší generace.

 • 2001 - Pokračují rozhovory s druhou generací. Práce některých týmů se kvůli nedostatku finančních prostředků zpomaluje, polský tým ze stejného důvodu přerušuje úplně práci na projektu.
  - Pod supervizí Gender Studies, o.p.s. vznikne při Muzeu romské kultury v Brně samostatný tým "Paměť romských žen".
  - V červnu se uskuteční v Budvě v Černé Hoře iniciační a metodický seminář, ale z finančních důvodů k práci samostatného černohorského týmu zatím nedojde.

 • 2002 - Pokračují rozhovory s třetí, respektive druhou generací žen.
  - V dubnu realizuje OWEN v Charkově první z řady metodických seminářů s cílem rozšířit projekt o Ukrajinu. V Berlíně je založena první pracovní skupina Paměti žen s rusky mluvícími imigrantkami.
  - V červnu zahájí český tým práci na specifickém projektu "Paměť žen - obětí holocaustu", při němž jsou realizovány rozhovory nejen s přeživšími, ale také s druhou generací.
  - V září začne v rámci programu EU Grundtvig roční projekt spolupráce, jehož se účastní pražský, berlínský a bratislavský tým. V tomto programu vzájemné výměny zkušeností jde především o vyhodnocení a zpracování materiálu získaného v rozhovorech a jejich zapojení do genderového vzdělávání.
  - V listopadu organizuje OWEN v Berlíně mezinárodní seminář "Ženy utvářejí budoucnost", kde se znovu po delší přestávce sejdou zástupkyně všech týmů, připojí se nově vzniklý ukrajinský tým. Paměti žen je na semináři věnován celodenní workshop.
  - V prosinci se uskuteční premiéra chorvatského videofilmu Borovi i jele - Sječanje žena na život u socijalismu (Borovice a jedle - Vzpomínky žen na život za socialismu) - viz Publikace.
  Koncem roku uzavírají německý a český tým fázi sběru materiálu (130, respektive 140 rozhovorů s ženami 3 generací).

 • 2003 - V březnu se koná v Bratislavě mezinárodní seminář "Od oral-history k interpretaci biografického materiálu".
  - V dubnu je ukončen český projekt "Paměť žen - obětí holocaustu", v jehož rámci vzniklo 30 rozhovorů z přeživšími a jejich dcerami, eventuálně vnučkami.
  - Tým v Černé Hoře zahajuje společným seminářem s Chorvatkami pilotní fázi projektu.
  - V září se v Kotoru uskuteční hodnotící seminář pilotní fáze černohorského teamu. - V květnu uskuteční OWEN v Petrohradě a v Moskvě úvodní semináře pro zájemkyně o projekt z Ruska.
  - Ukrajinský tým získá roční finanční podporu a začíná s prvními rozhovory.
  - V červnu se v Praze koná v rámci projektu Grundtvig společný německo-česko-slovenský seminář, věnovaný analýze a archivaci rozhovorů.
  - V únoru zahájí tým v Černé Hoře práci na projektu rozhovory s nejstarší generací. - V březnu se koná v Bratislavě mezinárodní seminář "Od oral-history k interpretaci biografického materiálu".
  - V dubnu je ukončen český projekt "Paměť žen - obětí holocaustu", v jehož rámci vzniklo 30 rozhovorů z přeživšími a jejich dcerami, eventuálně vnučkami.
  - V nakladatelství Prostor vychází knížka "Jsem, protože musím", kterou připravila Pavla Frýdlová na základě rozsáhlého rozhovoru s Kateřinou Pošovou pro Paměť žen.
  - Český tým začne zaznamenávat rozhovory s disidentkami.
  - Ukrajinský tým získá roční finanční podporu Kanadského institutu pro studia ukrajinistiky a intenzivně se věnuje realizaci rozhovorů.
  - Vzniknou webové stránky projektu - www. womensmemory.net, www.feminismus.cz/pametzen.
  - Německý tým zahájí sérii společných rusko-německých dílen na téma "Když jsem byla děvče…", zaměřenou na imigrantky z Ruska
  - Koncem roku realizuje německý tým putovní výstavu "Ženy Euroregionu Odra a Nisa", portrétující 18 Němek a Polek z brandenbursko-polské pohraniční oblasti.

 • 2004 - Český tým dokončí kompletaci dokumentace ke všem 175 rozhovorů, realizovaným od zahájení projektu, všechny jsou zpracovány pro elektronickou archivaci.
  - Je vytvořen speciální archivní vyhledávací program na CD-Romu, zpracovány jsou zatím pouze české rozhovory.
  - Slovenský tým se intenzivně věnuje interpretaci rozhovorů a připravuje analytickou publikaci.
  - V Srbsku pokračuje vydávání publikací úspěšné ediční řady Ženská identita.
  - Německý tým pokračuje v metodických seminářích zaměřených na souvislosti biografických vzpomínek, individuální a kolektivní identity v dějinném a kulturním kontextu sérií seminářů v Rusku, na Kavkaze, v Chile a Nikaragui.
  - Na jaře se v Berlíně uskuteční mezinárodní konference "Ženy a dějiny: jednání a schopnost interpretace", s tématem postavení žen v Chartě 77, v polské Solidarnosci a východoněmeckém mírovém hnutí.
  - Od června do srpna se v řadě měst Černé Hory uskuteční promoce knihy "Sjećam se" (Vzpomínám) s rozhovory s Černohorkami nejstarší generace.

 • 2005 - Německý, český a slovenský tým zahájí práci na dvouletém EU projektu "Evropské ženy v dialogu". Jeho cílem vypracovat Curicula biografických kursů na základě materiálů projektu a uspořádat biografické kursy na základě materiálů Paměti žen.
  - V Záhřebu vychází "Ženski biografski leksikon - Sjećanje žena na život u socijalizmu" (Ženský biografický slovník - Vzpomínky žen na život za socialismu).
  - V Bělehradu vychází kniha Didara - životna priča jedne Prizrenke (Životní příběh kosovské Albánky).
  - Ukrajinský tým organizuje ve Lvově seminář "Přežít historii: Životy a zkušenosti žen v autobiografii" na základě výsledků rozhovorů s nejstarší generací žen.
  - Od začátku března do konce května probíhá v Českém rozhlase 6 cyklus "Válka očima žen, v němž jsou poprvé použity autentické ukázky z českých a německých rozhovorů.
  - 22. 5. je na ČT 2 v rámci tematického večera Ženy a válka uveden v premiéře dokumentární film Válka v paměti žen, jehož protagonistkami jsou většinou respondentky Paměti žen.
  - Vznikne německý dokumentární film "Grenzenlos engagiert" (Angažmá bez hranic), zachycující 5 německých a polských žen tří generací, které se angažují na různých polích činnosti pro porozumění, smíření a solidární pomoc.
  - V červnu se v Berlíně koná mezinárodní konference "Žít je víc než přežít. Ženy v Evropě po skončení II. světové války".

 • 2006 - Ve spolupráci s německým a slovenským týmem byl realizován dvouletý projekt EFID – Evropské ženy v dialogu (v rámci programu EU Socrates-Grundtvig 1), v němž byla vypracovává kurikula genderového biografického vzdělávání na základě materiálů Paměti žen a nabídnuta do systému evropského vzdělávání dospělých.

  – nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies,o.p.s. začalo vydávat publikační řadu, vycházející z projektu Paměť žen – více viz Publikace
  - vyšla kniha slovenského týmu pod vedením Zuzany Kiczkové Pamiať žien – O skúsenosti sebeutvárania v biografických rozhovoroch
  - byl odvysílán sedmidílný rozhlasový cyklus Žily tady s námi o osudech německých antifašistek v Československu, vzniklý na základě vzpomínek, shromážděných českým a německým týmem v rámci projektu
  - v listopadu se uskutečnil dvoudenní workshop Emancipace žen za socialismu

 • 2007 Leden - Na ustavujícím valném shromáždění České asociace orální historie (www.oralhistory.cz) byly do jejích statutárních orgánů zvoleny tři členky týmu Paměti žen, Pavla Frýdlová se stala místopředsedkyní Asociace.
  – únor v Berlíně se uskutečnil třídenní biografický workshop, vycházející z materiálů Paměti žen. Zúčastnily se ho Němky, Češky a Polky.

 • 2008 - dále viz především Publikace
Home | Ukázky | Diskuse | Kontakt
 NOVINKY

:: Kniha Ženy v bílém nás nechává nahlédnout do života a názorů deseti lékařek, zástupkyň u nás velice prestižní profese. V knize hovoří jak ženy, které dosáhly významného postavení ve svém oboru, tak i ty, které na výraznější profesní kariéru rezignovaly, nebo po ní ani netoužily. Všem - ať už je to profesorka řídící vědecký ústav, či praktická lékařka v malé obci - je společné zaujetí vybraným oborem a láska ke zvolené profesi, bez níž by nemohly zvládat řadu obtíží, které jejich kolegové neznají a které si většinou ani nedovedou představit. Na rozdíl od předchozích svazků, v nichž se většina výpovědí týkala minulosti, je tato kniha žhavě současná. Zpovídané lékařky hovoří hodně o svých dnešních postojích a názorech, o postavení žen v současné české společnosti. Vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

:: Kniha Pavly Frýdlové „Ženy odjinud“, která je čtvrtým pokračováním úspěšné série, vycházející z projektu Paměť žen, které vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

Ukázky z rozhovorů
Ukázka rozhovoru
Ukázky protokolu, biogramu, resumé, hesláře
Zde najdete ukázku našeho metologického přístupu ke zpracování rozhovorů:
- protokol, biogram a resumé slouží jako doprovodné materiály amotného rozhovoru
- heslář je klíčem k dalšímu srovnávacímu zpracování rozhovorů v mezinárodním kontextu
::
feminismus.cz

Gender Studies, o.p.s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2
tel: 224 913 350, 777 910 941, 777910 933
tel./fax: 224 915 666
e-mail: knihovna@genderstudies.cz, library@genderstudies.cz
www.genderstudies.cz
Děkujeme časopisu VLASTA za poskytnutí fotografického archivu.

Fotografie použité jako ilustrační pocházejí z časopisu Vlasta, ročník 1950-1960. Ostatní doprovodný materiál pochází ze soukromého archivu.
© gender studies o.p.s. 2003