Aktuálně | O projektu | Chronologie | Metodologie | Týmy | Výsledky | Archiv | Podprojekty | Publikace | Literatura | Sponzoři
 

Dosavadní výsledky

Projekt Paměť žen není orientován výhradně na "produkt", na výsledek, ale na samotný proces, a tak rozlišujeme mezi dvěma formami "výsledků": hmatatelnými, konkrétními a průběžnými, plynulými:

Průběžné výsledky

Jako průběžný produkt označujeme působení projektu na jeho účastnice, tj. jak na narátorky, tak na tazatelky. Tento uvědomovací proces začíná už v rovině interview. Většina narátorek (nejstarší a střední generace) rekapituluje a bilancuje svůj život vůbec poprvé. Rozhovor jim umožňuje jiný pohled na vlastní život a posiluje jejich sebevědomí, už jenom samotným faktem, že se někdo cizí zajímá o jejich život. O rozhovorech se pak mluví v rodině, v kruhu přítelkyň a známých…

Také tazatelky získají nový pohled na své vlastní životy a na sociální okolí a to nejen v průběhu rozhovoru a jeho zpracování (transkripci). Týmové diskuze a to na jak úrovni národní, tak i mezinárodní jsou dalším krokem tohoto průběžného výsledku. Pro členky jednotlivých národních týmů je projekt zároveň cvičením v multikulturalitě, poznáním tolik rozdílných dějin, kultur a životních podmínek žen z jiných zemí. Přestože bývalé socialistické státy bývají nezřídka chápány jako jediný blok, realita se často velmi lišila. Všechna klišé o jednotné šedi východní Evropy vzala při porovnání rozhovorů rychle za své.

Průběžný produkt nelze podceňovat, tento aspekt projektu překračuje dosavadní chápání vzdělávací či osvětové (politické) činnosti.


Konkrétní výsledky

Ke konkrétním produktům projektu počítáme:
  • Samotné rozhovory, jejich přepisy a doprovodné materiály k nim (níže)
  • Archiv "Biografie a soudobé dějiny žen ve střední a východní Evropě" při Gender Studies o.p.s.
  • Publikace, filmy - jak na národní, tak mezinárodní úrovni
  • Národní a mezinárodní semináře, konference, workshopy
  • Jednotlivé studie, magisterské, diplomní a doktorské práce - viz Literatura
  • Speciální workshopy, např. německý tým organizuje v Berlíně a Brandeburgu pravidelné biografické dílny s rusky hovořícími imigrantkami pod názvem "...když jsem byla malá"
  • Rozhlasové cykly
  • Různé podprojekty a navazující projekty, pracující se získaným materiálem Paměti žen, jako je projekt Gebige

Rozhovory

Všechny národní týmy, které se v roce 1999 zúčastnily mezinárodního semináře na Brači, se zavázaly uskutečnit do konce roku 2002 fázi realizace rozhovorů a opatřit je doprovodným materiálem. Bohužel naše plány - pro generaci minimálně 30 rozhovorů - se všem týmům nepodařilo splnit (především z finančních důvodů). Pouze německý a český tým svůj závazek vůči mezinárodnímu projektu splnily a dalece překročily (130, respektive 170 rozhovorů), a dokončují soubor doprovodných materiálů.
Dosud shromážděný materiál je svým rozsahem zcela ojedinělý: bylo realizováno víc jak 500 rozhovorů, většina z nich je kompletně transkribována, což představuje víc jak 20 000 stran přepisů. Všechny rozhovory jsou doplněny doprovodnými materiály (protokol, biogram, resumé), pokud možno v němčině/angličtině.
Rozhovory, respektive jejich přepisy jsou využívány jako studijní materiál, k publikacím a postupně budou zpracovávány pro specifický způsob genderového vzdělávání - viz Podprojekty.

Home | Ukázky | Diskuse | Kontakt
 NOVINKY

:: Kniha Ženy v bílém nás nechává nahlédnout do života a názorů deseti lékařek, zástupkyň u nás velice prestižní profese. V knize hovoří jak ženy, které dosáhly významného postavení ve svém oboru, tak i ty, které na výraznější profesní kariéru rezignovaly, nebo po ní ani netoužily. Všem - ať už je to profesorka řídící vědecký ústav, či praktická lékařka v malé obci - je společné zaujetí vybraným oborem a láska ke zvolené profesi, bez níž by nemohly zvládat řadu obtíží, které jejich kolegové neznají a které si většinou ani nedovedou představit. Na rozdíl od předchozích svazků, v nichž se většina výpovědí týkala minulosti, je tato kniha žhavě současná. Zpovídané lékařky hovoří hodně o svých dnešních postojích a názorech, o postavení žen v současné české společnosti. Vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

:: Kniha Pavly Frýdlové „Ženy odjinud“, která je čtvrtým pokračováním úspěšné série, vycházející z projektu Paměť žen, které vydává Nakladatelství Lidové noviny ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s.

Ukázky z rozhovorů
Ukázka rozhovoru
Ukázky protokolu, biogramu, resumé, hesláře
Zde najdete ukázku našeho metologického přístupu ke zpracování rozhovorů:
- protokol, biogram a resumé slouží jako doprovodné materiály amotného rozhovoru
- heslář je klíčem k dalšímu srovnávacímu zpracování rozhovorů v mezinárodním kontextu
::
feminismus.cz

Gender Studies, o.p.s.
Gorazdova 20
120 00 Praha 2
tel: 224 913 350, 777 910 941, 777910 933
tel./fax: 224 915 666
e-mail: knihovna@genderstudies.cz, library@genderstudies.cz
www.genderstudies.cz
Děkujeme časopisu VLASTA za poskytnutí fotografického archivu.

Fotografie použité jako ilustrační pocházejí z časopisu Vlasta, ročník 1950-1960. Ostatní doprovodný materiál pochází ze soukromého archivu.
© gender studies o.p.s. 2003